Rønbjerg den 25 februar 2018

Der er blevet afholdt

Generalforsamling 20 febr. 2018

Helle Birch afstod fra at blive genvalgt

Ny bestyrelsesmedlem blev

Anne Mette Frandsen

Over Spangen 9, Kisum - 7800 Skive

Derudover trak Knud Erik Nielsen sig som kasserer uden for bestyrelsen

 

Ny kasserer: Anita Erhardtsen

 

Generalforsamling 20 febr. 2018 - Kl 19,00

 

Der afholdes ordinær generalforsamling i Rønbjerg Forsamlingshus

Tirsdag den 20 februar 2018  kl 19.00   Alle er meget velkomne

 

Dagsorden iflg. Lovene  - Der serveres kaffe og lagkage

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg:

Else Pedersen          - Modtager genvalg

Else Marie Pedersen  - Modtager genvalg

Bent Søgård           - Modtager genvalg

 Helle Birch           - Modtager ikke valg

               Suppl.:     På valg – Mogens Roslev

              Revisor:    På valg - Henrik Henriksen

         Supl. – Ingvar Pedersen

 

Udenfor bestyrelsen fratræder Knud Erik Nielsen  sit job som kasserer

      

 

Generalforsamling.

Estvad –Rønbjerg Forsamlingshus

Tirsdag den 21 februar 2017 - kl 19.00

1.     Valg af dirigent og protokolfører

Henrik, Ordstyrer - Hanne, Protokolfører 

2.    Beretning om foreningens virke i 2016 

Formanden, Else Pedersen

3.    Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Kasserer, Knud Erik Nielsen

4.    Fastsættelse af foreningens opgaver i 2017  

Else

5.    Budget for 2017  

Knud Erik

6.    a      Valg af medlemmer til bestyrelsen: 

                 På Valg:

             Poul Erik Rusbjerg       ( villig til genvalg )

Genvalgt for et år

             Alex Poulsen                ( ønsker ikke valg )

Nyvalgt. Jens Peter Poulsen

             Brian Nørgård             ( ønsker ikke valg

Nyvalgt.  Anita Erhardtsen

6.b         Valg af 1 supl til bestyrelsen ( på valg er Finn Nielsen )

Genvalgt

6. c            Valg af revisor ( På valg er Hanne Henriksen

                 Valg af revisorsuppl. ( Ingvar Pedersen )

Begge genvalgt

7.    Indkomme forslag senest 14 dage før til formanden

Ingen

8.      Eventuelt. 

Herefter kaffe og lagkage, hyggesnak

 


 


 

Generalforsamling  2016

Estvad –Rønbjerg Forsamlingshus

Onsdag den 24 februar 2016 - kl 19.00

1.     Valg af dirigent og protokolfører

Henrik Henriksen – Gitte Roslev – ( Knud Erik Nielsen )

2.    Beretning om foreningens virke i 2015

Else fortalte om forbedringer – døre- vinduer-gulv i sal-kontor m.m. Vi er blevet tildelt 20.000 af Tuborg Fonden til nye borde, de vil blive indkøbt i løbet af sommeren

3.    Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Knud Erik fremlagde et flot regnskab der viste et driftoverskud på 15.000 – kassebeholdning 67.000

4.    Fastsættelse af foreningens opgaver i 2016

Else fortalte om planlagt renovering af gulv – vand – afløb i køkken og baggang et arbejde der skal foregå i juni måned . Financering 40.000 netto fra kommunen – 5.000 fra Spar Nord – ca. 30.000 fra Sparbank Vest fonden – resten må vi tage af kassebeholdningen – evt. et lille lån

5.    Budget for 2016

I henhold til regnskabsark

6.    a           Valg af medlemmer til bestyrelsen:

Else Pedersen, Else Marie Pedersen, Helle Birch, Bent Søgård     

6.b             Valg af 1 suppleant til bestyrelsen ( på valg er Erling Nielsen

Ny valg : Mogens Roslev – Genvalg: Finn Nielsen

6. c            Valg af revisor ( På valg er Henrik Henriksen )

Genvalg. Henrik Henriksen

Valg af revisorsuppl. ( Ingvar Pedersen )

Genvalg : Ingvar Pedersen

7.               Indkomme forslag senest 14 dage før til formanden

Ingen

Eventuelt.  Hyggesnak – Forevisning af vores bestyrelseslokale – Afslutning

Kaffe og Lagkage – Øl og Vand

Referant: Knud Erik Nielsen


 

Generalforsamling 2014

Tirsdag den 25 februar 2014 - kl 19.00

Valg af dirigent  Claus Hellesøe og protokolfører Hanne Henriksen

 

Beretning om foreningens virke i 2013:

Else Pedersen berettede at det havde været et år med meget arbejde, da toiletterne har gennemgået en gennemgribende renovation, et arbejde der greb om sig da der skulle støbes ny gulv med mere – alt blev fornyet – renovationen løb op i kr. 135.000,00

Huset har i 2013 været udlejet ud 95 gange til diverse fester m.m. – Tilfredsstillende

Foreningen har 185 medlemmer

Bestyrelsen vil i 2014 holde en pause med vedligeholdelse i stor stil, vi skal have lidt penge i kassen først

Næste store projekt 2015 +  bliver renovering af gulv i køkken og baggang samt nye vandrør installationer

Det vil løbe op i ca. 150.000 – Else søger forskellige fonde om hjælp til renovationen

Beretningen blev enstemmig godkendt

Regnskab:

Knud Erik Nielsen forelagde regnskabet, der for første gang i mange år kom ud med et underskud på kr. 7.700,00 – årsagen er den store udgift til renovering af huset.

Budget for næste år er et overskud på 25.000

Regnskabet blev godkendt

        Valg af medlemmer til bestyrelsen:

Else Pedersen                   Modtager valg - Genvalgt

Helle Birch                       Modtager valg - Genvalgt

Else Marie Pedersen         Modtager valg - Genvalgt

Klaus Pedersen                 Modtager ikke valg

 

Nyvalgt blev Bent Søgård

Der udover består bestyrelsen af:

Brian Nørgård – Anders Back – Poul Erik Rusbjerg – samt Knud Erik Nielsen, kasserer uden for bestyrelsen

 


Onsdag den 20 februar 2013

Ordinær generalforsamling i Estvad-Rønbjerg forsamlingshus:

Der var mødt ca. 20  op af foreningens 185 medlemmer op for at høre om

husets virke i 2012

Formanden Else Marie Pedersen, berettede at det havde været et rigtigt godt år for huset i 2012. 

Huset var været lejet ud 109 gange. Et resultat vi er meget stolte af. Der har været lejeindtægter for kr. 105.000,00

Huset har i 2012 fået nyt tag over køkkenafdeling og baggang. Der er også opsat nyt loft i køkkenet. Husets egne fester kunne udover juletræ godt rumme nogle flere deltagere fra sognets beboere, men vi er godt klar over at der er mange gøremål for den enkelte familie.

Kasserer Knud Erik Nielsen kunne berette om en god økonomi i huset

Regnskabet endte med plus i driften på kr. 15.000,00  

Der var indtægter for kr. 155.000,00 mens der var udgifter for kr. 140.000,00

Foreningen har en likvid kapital på kr. 97.000,00

Der er i 2013 planlagt en større renovation af toiletterne, samt der skal males i flere rum

Der var nyvalg til : Brian Nørgård

Der var genvalg til: Anders Back og Poul Erik Rusbjerg

Ud af bestyrelsen : Ingvar Juhl Pedersen

Som suppleanter valgtes: Finn Nielsen og Erling Nielsen

Revisorer – genvalg til Hanne og Henrik Henriksen,- Supl. Ingvar Pedersen

Derudover består bestyrelsen af : Else Marie Pedersen, Helle Birch,Else Pedersen og Klaus Pedersen. – Knud Erik Nielsen er kasserer udenfor bestyrelsen

Onsdag den 22  februar 2012 var der ordinær generalforsamling i Estvad-Rønbjerg forsamlingshus:

Der var mødt 5 medlemmer op af foreningens  168  medlemmer for at høre om husets virke i 2011

Formanden Else Marie Pedersen  berettede at det havde været et rigtig godt år for huset i 2011, huset er blevet om fuget på sydsiden, der er lavet nyt depotrum, samt renoveret den gamle indgang.

Bestyrelsen er glade for den opbakning man har fra medlemmerne,  og  er særlig glade for den store udlejning af huset:

Huset havde været lejet ud 93 gange, 53 gange til private fester, 33 gange til Flyndersø korets øve aftener, 4 gange til foredrag/møder, samt 3 gange til husets egne fester – irsk aften + den årlige høstfest, samt juletræsfesten der samlede 105 deltagere.

Kasserer udenfor bestyrelsen, Jytte Antonsen fremlagde et flot regnskab:

Drift overskud på  kr. 29.416,74       

Man vedtog at i 2012 skal der nyt tag over køkken og baggang, samt sættes nyt loft op i køkkenet. Det vil komme til at koste ca. 85.000,  hvoraf man er bevilget 34.000 krone/krone fra kommunen

Valg:

Ud af bestyrelsen: Knud Erik Nielsen

Der var nyvalg til : Ingvar Juhl Pedersen for 1 år

Der var genvalg til: Else Pedersen, Else Marie Pedersen ,Helle Birch og Klaus Pedersen

Som suppleanter valgtes: Finn Nielsen og Erling Nielsen

Revisorer : Hanne og Henrik Henriksen

Supl.: Hannelore Pedersen

Knud Erik Nielsen, bliver ny kasserer efter Jytte Antonsen

Bestyrelsesmøde torsdag den 1 marts Kl. 19.00 hos Else:

Dagsorden:  Konstituering samt de sidste ting omkring Country aften

Øl anlæg er afbestilt, vi sælger flaske øl

Billetsalget er desværre ikke for godt  

Venlig hilsen fra en forhenværende bestyrelsesmedlem

Knud Erik


 

Generalforsamling den 21 februar 2011

Referat:

Ca. 25 af foreningens 151 medlemmer var til den årlige generalforsamling: Jens Karl berettede om et godt år med 80 udlejninger, deraf 28 gange til Flyndersøkoret. Derudover har huset afholdt –høstfest med 70 deltagere + bestyrelse, samt juletræ med godt 100 deltagere.Vi fik i den forbindelse god omtale af Skive Folkeblad.

Der blev diskuteret udlejning til ungdomsfester, men vi mener Else styrer det rigtig godt , måske skal lejen være højere til de fester ( mere rengøring m.m.)

Der bliver afholdt Irsk aften den 4 marts, hvor der allerede nu er god deltagelse

Der er kommet nyt loft og den gamle indgang er ved at blive renoveret, Det er Poul Erik der står med ansvaret for dette, i den anledning fik han en købmands kurv - fuld fortjent ( så gi´r han nok en lille en ) Tak til Poul Erik og de andre hjælpere.

I år skal vi have omfuret en del af huset, samt en dør muret efter. Rønbjerg murer er lejet til det. Vi får halvdelen af udgiften af kommunen

Der er kommet nye el radiatorer op i forgang og køkken, da de gamle var defekte og brugte for meget el. Flaskecontainer er væk da vi skal betale for at komme af med flaskerne

Tyveri af olie – et minus til huset på 14.000 netto

Valg.: Jens Karl og Ingrid ønskede ikke valg, så vi fik 2 nye : Anders Bach og Helle Birch

Helle Birch ( i første omgang kun 1 år, da hun afløser Ingrid, som havde et år endnu )

De har konstitueret sig således:

Formand     Else Marie Pedersen  -  Næstformand  Klaus Pedersen – Sekretær Knud Erik Nielsen – Udlejer  Else Pedersen – Kasserer uden for bestyrelsen Jytte Antonsen – Medlem  Poul Erik Rusbjerg – Anders Bach Nielsen – Helle Birch .

 

Regnskabet viste et drift overskud for 2010 på Kr. 21.951,27 –Kassebeholdning Kr. 52,745,07

 

Irsk/Skotsk aften:    Vi mødes til borddækning torsdag aften den 3 marts kl. 18.30-Vi følger den liste vi har fået indkøb – pyntning – m.m ( der laves bar plan) Jens Karl spørger sin datter om hun vil vaske op et par timer

Venlig hilsen, Knud Erik

 


Mandag den 22 februar 2010

Ordinær generalforsamling i Estvad-Rønbjerg forsamlingshus:

Der var mødt 31  medlemmer op af foreningens  159  medlemmer for at høre om husets virke i 2009

Formanden Jens Karl Madsen berettede at det havde været et rigtig godt år for huset i 2009.  

Huset havde været lejet ud 97 gange, 54 gange til private fester, 32 gange til Flyndersø korets øve aftener, 8 gange til foredrag/møder, samt 3 gange til husets egne fester - Folklore + den årlige høstfest, samt juletræsfesten der samlede 115 deltagere.

Huset er i 2009 blevet isoleret med 200mm rockwool over hele huset,en udgift på 47.000, men vi regner med at de penge er givet godt ud. Huset har fået krone/krone fra kommunen til isoleringen

Kasserer udenfor bestyrelsen, Jytte Antonsen fremlagde et flot regnskab:

Indtægter kr. 136.494,50   -   Udgifter kr. 124.579,74

Overskud kr. 11,914,76       

Foreningen har en likvid kapital på kr. 30.793,80

Man vedtog at i 2010 skal der sættes nyt loft op i store sal, en opgave med nyt El vil komme til at koste ca. 55,000,  hvoraf man påregner krone/krone med 25.000 fra kommunen

Else Pedersen

blev hyldet og overrakt en flot blomsterkurv for 20 års trofast medlemskab af bestyrelsen, endda på en krævende post som udlejer af huset , - et job der kræver sin ”Mand”. Stort tak til Else der igen blev genvalgt, så det bliver nok til et jubilæum mere.

 

I 1924 blev der i den gamle Estvad Sogn, af lokale landmænd stiftet en hesteforsikringsforening, der havde til formål at dække tabet, hvis et medlem skulle være så uheldigt at miste en hest.  I dag er der kun 2 medlemmer tilbage ,  (Åge Johansen, Rønbjerg og Knud Tanderup, Rønbjerg) og de har ingen heste mere, så foreningen er opløst og formuen i foreningen på Kr. 19.133,16 blev skænket til Estvad - Rønbjerg Forsamlingshus

En gave forsamlingshuset er meget taknemmelig for

Efter kaffen og lagkagen underholdt Rasmus Thorsen, Rønbjerg med oplæsning af Jeppe Åkjær , et virkeligt fornøjeligt  indslag på en kold vinteraften

Valg:

Ud af bestyrelsen: Elly Øster Andersen

Der var nyvalg til : Klaus Pedersen

Der var genvalg til: Else Pedersen, Else Marie Pedersen og Ingrid Roslev

Som suppleanter valgtes: Harly Sørensen og Camille Myrtue

Bestyrelsen i sin helhed:

Jens Karl Madsen, Formand - Else Marie Pedersen, Næstformand, - Klaus Pedersen ,- Ingrid Roslev, Poul Erik Rusbjerg, Else Pedersen, udlejer - Knud Erik Nielsen, sekretær - samt Jytte Antonsen som er kasserer uden for bestyrelsen


 


 

Mandag den 16 februar 2009
var der ordinær generalforsamling i Estvad-Rønbjerg forsamlingshus:

Der var mødt ca 20 medlemmer op af foreningens 165 medlemmer for at høre om husets virke i 2008

Formanden Jens Karl Madsen berettede at det havde været et meget godt år for huset i 2008. Det havde været lejet ud 113 gange, 61 gange til private fester, 31 gange til Flyndersø korets øve aftener, 8 gange til foredrag/møder, samt 3 gange til husets egne fester - Dilettant + den årlige høstfest, samt juletræsfesten der samlede 135 deltagere.

Der har været lejeindtægter for kr. 103.600

Huset har i 2008 fået installeret nyt oliefyr/styring samt udskiftet olietanken en udgift på ca.kr. 60.000 , man er ligeledes blevet færdig med at udskifte lys armeturer med mere i køkken og baggang. Husets egne fester kunne udover juletræ godt rumme nogle flere deltagere fra sognets beboere, men vi er godt klar over at der er mange gøremål for den enkelte familie.

Regnskabet endte i minus i driften på kr. 7.500 , det skyldes især den store udgift til den nye oliefyr, samt den noget dyrere oliepris i 2008.

Der var indtægter for kr. 149.700 , men der var udgifter for kr. 157.200

Foreningen har en likvid kapital på kr. 19.000

Man vil i 2009 isolere loftet med 200 mm rockwool, en udgift på 38.000 som man har søgt krone/krone tilskud hos Skive Kommune og er blevet bevilget. Arbejdet går snarest i gang

Der skal ligeledes føres en større vandledning til køkkenet

Der var nyvalg til : Poul Erik Rusbjerg

Der var genvalg til: Jens Karl Madsen og Knud Erik Nielsen

Som suppleanter valgtes: Harly Sørensen og Finn Nielsen

Bestyrelsen i sin helhed:

Jens Karl Madsen, Formand - Else Marie Pedersen, Næstformand, - Elly Øster Andersen,- Ingrid Roslev,-Poul Erik Rusbjerg,- Else Pedersen, udlejer - Knud Erik Nielsen, sekretær - samt Jytte Antonsen som er kasserer uden for bestyrelsen

 
 
 
 

Generalforsamling 2008

 

Ordinær generalforsamling i Estvad Rønbjerg forsamlingshus tirsdag den 19 febr.2008

 

Den afgående formand Lars Dixen aflagde beretning for året 2007 ,for de 25 der var mødt op af de i alt 143 medlemmer. Huset har været rigtig godt udnyttet, den har været udlejet ud til i alt 75 arrangementer.

Foreningen har selv afholdt Juletræ ,Dilettant og Høstfest ,samt som noget nyt en Irsk aften ,alle med god tilslutning

 

I sin videre beretning kom formanden ind på de opgaver der ventede den nye bestyrelse, der skal installeres et nyt oliefyr til foråret, da den gamle er udtjent og skal udskiftes. Dette er en udgift på 65.000 kr som man er blevet bevilget krone/krone til af Skive Kommune

I den forløbne år er der også installeret en ny (brugt ) varm luft ovn i køkkenet samt nye bordplader til glæde for de mange der lejer huset.

Økonomien er stabil, der havde været lejeindtægter for 93.500 kr. samt overskud af de forskellige aktiviteter huset selv afholder, men de faste udgifter er steget voldsomt de senere par år ( Olie – El –Vand ) så man skal spare hvor man kan.

Huset kom ud med et overskud på 38.000 , penge der skal bruges i forbindelse med udskiftningen af oliefyret

 

Valg;

Afgående: Lars Dixen, Sanne Sort og Knud Kabel

 

Genvalg: Else Pedersen

 

Nyvalg: Ingrid Roslev, Stig Øster og Elly Øster Andersen

 

Desuden er: Jens Karl Madsen,Kirsten Poulsen og Knud Erik Nielsen medlem af bestyrelsen

 

Derudover er Jytte Antonsen kasserer uden for bestyrelsen

 

Bestyrelsen konstituerer sig senere

 

Opdateret 14/02/2017