Love og Vedtægter for Estvad – Rønbjerg Forsamlingshus:

 

  1. 1.   Foreningens navn er Estvad-Rønbjerg Forsamlingshus -  Hjemsted: Præstevejen, Rønbjerg

 

  1. 2.   Formål: Foreningens formål er at fremme aktiviteter i forsamlingshuset til gavn for den folkelige og kristelige oplysning samt at gøre det muligt for den lokale befolkning at bruge forsamlingshuset til familiefester m.v.

 

  1. 3.   Til opnåelse af dette formål lader foreningen afholde møder med foredrag og underholdning

A:Forsamlingshuset skal fortrinsvis bruges af og kunne udlejes til foreningens medlemmer

B: Forsamlingshuset kan i særlige tilfælde udlejes til foreninger og enkeltpersoners sammenkomster hvis formål ikke strider mod §2.

I sådanne tilfælde skal tilladelse indhentes fra bestyrelsen.

C: Angående forsamlingshusets brug gælder de almindelige regler for god orden og opførsel iflg. gældende politivedtægter.

D: Ved udlejning af forsamlingshuset til foreninger kan der ikke skænkes spiritus uden forud indhentet spiritusbevilling.  -   

E: Forsamlingshuset kan ikke udlejes til offentlig dans.

F:Enhver lejer af forsamlingshuset har ansvaret for, og er forpligtet i forhold til de almindelige regler for god orden og opførsel.

G: Prisen for udleje fastsættes af forsamlingshusets bestyrelse og medlemmerne kan leje huset til en reduceret pris (alm. Leje minus et års kontingent) .

 

  1. 4.   Medlemmer

A: Medlem af foreningen kan enhver i Estvad-Rønbjerg kirkesogn bosat person blive ved at tegne sig for en eller flere andele, der hver andrager kr.100,00 samt mod at betale et årligt kontingent på for tiden kr. 100,00 samt kr. 150,00 for par (2008 priser). Pensionister tegner ordinær andel, men betaler ½ kontingent.

B: For ægtepar gælder at hver af parterne tegner en eller flere andele og betaler ægtepar kontingent på for tiden kr. 150,00 (2008)

C: Medlemskontingent betales forud-1 regnskabsår af gangen og skal være betalt senest inden den ordinære generalforsamling. I modsat fald fortabes de almindelige medlemsrettigheder.

D:Enhver der ønsker optagelse i foreningen skal personligt eller skriftlig rette henvendelse til den til enhver siddende bestyrelse for forsamlingshuset.

E: Foreningens medlemmer hæfter solidarisk for forsamlingshuset økonomiske forpligtelser. Det økonomiske ansvar er begrænset til de tegnede andele, således at hvert medlems hæftelse ikke kan overstige den pålydende værdi af 3 andele.

 

  1. 5.   Ordinær generalforsamling.

A:Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed

B: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Den indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse fra bestyrelsen i brev til alle medlemmer, hvis adresse er bekendt.

C: Forslag fra medlemmer til dagsordenspunkter, samt forslag til vedtægtsændringer og opløsning af foreningen skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger inden generalforsamlingens afholdelse.

D: Generalforsamlingens dagsorden udsendes i henhold til § 5 og skal indeholde følgende punkter:

1: Valg af dirigent og protokolfører.

2: Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3: Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4: Fastsættelse af foreningens opgaver i det kommende forretnings år.

5: Forelæggelse af budget til godkendelse for det kommende forretnings år.

6: Valg af 7 medlemmer til bestyrelsen, valgt af og blandt medlemmer i foreningen for 2 år, således at der vælges 3 og eller 4 medlemmer hvert andet år.

6a: Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen, som vælges for 2 år af gangen, 1 hver år. Bliver en suppleant indkaldt skal man sidde den man afløser - sin tid ud

7: Valg af 2 revisorer samt 2 revisorsuppleanter, som vælges 2 år af gangen - 1 hvert år

 

  1. 6.   Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes når bestyrelsen finder det fornødent eller når mindst 15 medlemmer skriftlig forlanger dette. Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling. Ved den ekstraordinære generalforsamling kan kun de forslag, der har foranlediget indkaldelse samt ændringsforslag til disse, behandles.  B: Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel, generalforsamlingen vælger en dirigent.

 

7.Afstemningsregler.

Ethvert medlem, der opfylder betingelserne i § 4. - A til C - har stemmeret med 1 stemme på ordinær samt ekstraordinær generalforsamling. Det skal understreges at medlemskab for ægtepar medfører 1 stemme for hver part. Følgende regler er gældende for afstemning.

A: Generalforsamlingen vælger ved håndsoprækning dirigent og protokolfører.

B: Valg af bestyrelse og revisor foretages ved skriftlig afstemning.

C: Stemme afgivning kan kun afgives ved personlig fremmøde.

D: På ordinær generalforsamlingafgøres de behandlede sager ved simpel stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer, der alle har lige stemmeret uden hensyn til antallet af tegnede andele.

E: Opløsning af foreningen samt ændringer af dens love og vedtægter kan kun vedtages når mindst 2/3 del af samtlige medlemmer stemmer derfor. Såfremt disse betingelser ikke er til stede, kan der med 14 dages varsel indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor omtalte opløsning eller ændringer kan vedtages når 2/3 del af de fremmødte stemmer derfor.

 

8.Bestyrelsen.

Bestyrelsen vælger ved et møde efter generalforsamlingen formand og kasserer af sin midte og fastsætter selv sin forretningsorden. Dog må den regel ikke fraviges at beslutninger tages ved simpel stemmeflertal. Ingen gyldig beslutning kan tages med mindre mindst 4 medlemmer af bestyrelsen er tilstede.

A:  Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

B;  Bestyrelsen har under ansvar overfor generalforsamlingen ledelsen af foreningens anliggender og repræsenterer foreningen udadtil overfor 3 mand.

C:  Bestyrelsen har i sin administration af forsamlingshusets udleje og orden forpligtelse til at § 3 overholdes

 

9. Udmeldelse.

Medlemskab af foreningen kan kun bringes til ophør ved død eller fraflytning fra Estvad-Rønbjerg Kirkesogn, eller dersom medlemskabets rettigheder og forpligtelser med bestyrelsens samtykke overtages af en anden person.

 

10. Foreningens opløsning.

Hvis foreningen opløses skænkes foreningens eventuelle formue til velgørende formål. Hertil medvirker en advokat som udpeges af den siddende bestyrelse på opløsningstidspunktet.