Love og Vedtægter for Estvad – Rønbjerg Forsamlingshus:

 § 1.   Foreningens navn er "Estvad-Rønbjerg Forsamlingshus "

         Foreningens hjemsted: Præstevejen 21 , Rønbjerg

§  2.   Formål:

Foreningens formål er at fremme aktiviteter i forsamlingshuset til gavn for den folkelige og kristelige oplysning samt at gøre det muligt for den lokale befolkning at bruge forsamlingshuset til familiefester m.v.

§  3.   Til opnåelse af dette formål lader foreningen afholde møder med foredrag og                            underholdning

A: Forsamlingshuset skal fortrinsvis bruges af og kunne udlejes til foreningens medlemmer

B: Forsamlingshuset kan i særlige tilfælde udlejes til foreninger og enkeltpersoners sammenkomster hvis formål ikke strider mod §2. I sådanne tilfælde skal tilladelse indhentes fra bestyrelsen.

C: Angående forsamlingshusets brug gælder de almindelige regler for god orden og opførsel iflg. gældende politivedtægter.

D: Ved udlejning af forsamlingshuset til foreninger må der ikke sælges spiritus uden forud indhentet spiritusbevilling.     

E: Forsamlingshuset kan ikke udlejes til offentlig dans.

F: Enhver lejer af forsamlingshuset har ansvaret for, og er forpligtet i forhold til de almindelige regler for god orden og opførsel overholdes.

G: Prisen for udleje fastsættes af forsamlingshusets bestyrelse og medlemmerne kan leje huset til en reduceret pris (alm. Leje minus et års kontingent) .

 §  4.   Medlemmer

 Medlem af foreningen kan enhver person, der er bosat i Estvad-Rønbjerg kirkesogn eller som er godkendt af bestyrelsen blive ved at tegne sig for en eller flere andele, der hver andrager kr.100,00 samt mod at betale et årligt kontingent på for tiden kr. 150,00 pr. husstand og 75 kr for enlige.

A: Medlemskontingent betales forud for et regnskabsår af gangen og skal være betalt senest inden den årlige ordinære generalforsamling. I modsat fald fortabes de almindelige medlemsrettigheder.

B:Enhver der ønsker optagelse i foreningen skal personligt eller skriftlig rette henvendelse til den til enhver siddende bestyrelse for forsamlingshuset.

C: Foreningens medlemmer hæfter solidarisk for forsamlingshuset økonomiske forpligtelser. Det økonomiske ansvar er begrænset til de tegnede andele, således at hvert medlems hæftelse ikke kan overstige den pålydende værdi af 3 andele.

 

§ 5. Ordinær generalforsamling.

A:Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed

B: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Den indkaldes med mindst 4 ugers varsel ved skriftlig meddelelse fra bestyrelsen i brev til alle medlemmer, hvis adresse er bekendt.

C: Forslag fra medlemmer til dagsordenspunkter, samt forslag til vedtægtsændringer og opløsning af foreningen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingens afholdelse.

D: Generalforsamlingens dagsorden udsendes i henhold til § 5 og skal indeholde følgende punkter:

1: Valg af dirigent og protokolfører og stemmetæller

2: Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3: Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4: Fastsættelse af foreningens opgaver i det kommende forretnings år.

5: Forelæggelse af budget til godkendelse for det kommende forretnings år.

6: Indkomne forslag

7: Valg af 7 medlemmer til bestyrelsen, valgt af og blandt medlemmer i foreningen for 2 år, således at der vælges 3 og eller 4 medlemmer hvert andet år.

8: Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen, valgt af og blandt medlemmer af foreningen for 2 år, således at der vælges 1 hver år. 

9: Valg af 2 revisorer samt 2 revisorsuppleanter, som vælges 2 år af gangen - 1 hvert år

10: Eventuelt

 

 § 6.  Ekstraordinær generalforsamling.

a:

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes når bestyrelsen finder det fornødent eller når mindst 15 medlemmer skriftlig forlanger dette. Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling. Ved den ekstraordinære generalforsamling kan kun de forslag, der har foranlediget indkaldelse samt ændringsforslag til disse, behandles

B: Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel, generalforsamlingen vælger en dirigent. Ændringsforslag skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før den ekstraordinære generalforsamling.

 

§ 7. Afstemningsregler.

Ethvert medlem, der opfylder betingelserne i § 4 stk. a har stemmeret med 1 stemme på såvel ordinær samt ekstraordinær generalforsamling. Det skal understreges at medlemskab for ægtepar medfører 1 stemme for hver part. Følgende regler er gældende for afstemning.

A: Generalforsamlingen vælger ved håndsoprækning dirigent og protokolfører.og stemmetællere

B: Valg af bestyrelse og revisor foretages ved skriftlig afstemning i forbindelse med kampvalg

C: Stemmeafgivelsepå generalforsamling kan kun ske ved medlemmernes personlige fremmøde.

D: På ordinær generalforsamling afgøres de behandlede sager ved simpel stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer, der alle har lige stemmeret uden hensyn til antallet af tegnede andele.

E: Opløsning af foreningen samt ændringer af dens love og vedtægter kan kun vedtages når mindst 2/3 del af samtlige medlemmer stemmer derfor. Såfremt disse betingelser ikke er til stede, kan der med 14 dages varsel indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor omtalte opløsning eller ændringer kan vedtages når 2/3 del af de fremmødte stemmer derfor.

 

Bestyrelsen.

§ 8.

Bestyrelsen vælger ved et møde efter generalforsamlingen formand og en næstformand af sin midte.

Bestyrelsen vælger derefter en forretningsføre af eller uden for sit midte. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, hvoraf det fremgår hvem der varetager de forskellige administrative opgaver.

Dog må den regel ikke fraviges at beslutninger tages ved simpel stemmeflertal. Ingen gyldig beslutning kan tages med mindre mindst 4 medlemmer af bestyrelsen er tilstede.

A:  Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

B;  Bestyrelsen har under ansvar overfor generalforsamlingen ledelsen af foreningens anliggender og repræsenterer foreningen udadtil overfor 3 mand.

C:  Bestyrelsen har i sin administration af forsamlingshusets udleje og orden forpligtelse til at § 3 overholdes

 

§ 9. Udmeldelse.

Medlemskab af foreningen kan kun bringes til ophør ved død eller fraflytning fra Estvad-Rønbjerg Kirkesogn, eller dersom medlemskabets rettigheder og forpligtelser med bestyrelsens samtykke overtages af en anden person.

 § 10 Foreningens opløsning.

Hvis foreningen opløses skænkes foreningens eventuelle formue til velgørende formål. Hertil medvirker en advokat som udpeges af den siddende bestyrelse på opløsningstidspunktet.

 

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i 2020 

Efter revision af vedtægter fra 2 maj  1978